MeijsNatuurBoeken

Specialist in wilde flora en fauna

Details

In winkelwagen plaatsen
Titel Landschap in delen, Overzicht van geofactoren; met cd-rom
AuteursHenk Berendsen, Esther Stouthamer (eindredactie)
UitgeverVan Gorcum
Prijs € 49,50
TaalNederlands;
Jaar van uitgifte2008 4e druk
ISBN9789023241492
350 pagina′s

De verschillende landschapscomponenten (geofactoren) komen in dit boek elk afzonderlijk aan de orde. De factoren substraat en klimaat zijn op de korte tijdschaal vrij stabiel, maar op lange tijdschaal kunnen ze het landschap drastisch veranderen. De auteur werpt een blik op de toekomstige ontwikkeling, op tijdschalen variërend van enkele decennia tot miljoenen jaren. De geofactoren bodem, water, flora, fauna en mens zorgen op de korte tijdschaal voor de grootste veranderingen. Vooral de mens is een landschapsvormende factor van belang. De ingrepen van de mens zijn vaak zo groot, dat de andere factoren zich daardoor sterk moeten aanpassen. In een hoofdstuk over landschap en natuur komen de actuele landschapsecologische processen die samenhangen met verdroging, verzuring en vermesting aan de orde. Vervolgens worden de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van het milieu in Nederland systematisch besproken. Ruim 150 figuren illustreren dit overzicht van de geofactoren. In het boek Landschappelijk Nederland, eveneens verschenen in deze reeks, wordt per fysisch-geografische regio ingegaan op de relaties die tussen de geofactoren bestaan. Deze derde druk van Landschap in delen is geheel herzien en up-to-date gemaakt. Nieuwe figuren zijn toegevoegd, de literatuurverwijzing is uitgebreid en er is een CD-ROM toegevoegd met powerpoint presentaties. De CD-ROM bevat alle figuren uit het boek in kleur en een groot aantal landschapsdia’s. De auteur is Universitair Hoofddocent fysische geografie en kwartairgeologie aan de Universiteit Utrecht. Hij ontving in 2005 de Van Waterschoot Van der Gracht-penning, de hoogste onderscheiding in de Aardwetenschappen in Nederland. Landschap in delen 1 Inleiding Opgaven Uitwerking van de opgaven Literatuur 2 Klimaat en atmosfeer 2.1 De atmosfeer 2.2 Klimaat en klimaatindeling 2.3 Het klimaat van Nederland 2.4 Lokale klimaten 2.5 Klimaatveranderingen in het verleden 2.6 Veranderingen in de samenstelling van de atmosfeer 2.7 De toekomst van het klimaat Opgaven Uitwerking van de opgaven Literatuur 3 Gesteente 3.1 Geologische structuur 3.2 Het materiaal aan het aardoppervlak 3.3 Toekomstige geologische ontwikkeling Opgaven Uitwerking van de opgaven Literatuur 4 Reliëf 4.1 Inleiding 4.2 De vormen aan het aardoppervlak 4.3 Huidige processen 4.4 Toekomstige geomorfologische ontwikkeling Opgaven Uitwerking van de opgaven Literatuur 5 Bodem 5.1 Inleiding 5.2 Bodemvorming 5.3 Bodemvormende processen 5.4 Geogenetische en pedogenetische classificatiesystemen 5.5 Bodemkaarten van Nederland met een geogenetische grondslag 5.6 Het Systeem van Bodemclassificatie voor Nederland 5.7 Bodemkaarten van Nederland met een pedogenetische inslag Opgaven Uitwerking van de opgaven Literatuur 6 Water 6.1 Inleiding 6.2 Waterhuishouding 6.3 Waterbalans van Nederland 6.4 De grote rivieren 6.5 De kleine rivieren 6.6 Samenstelling van het rivierwater 6.7 Infiltratie 6.8 Bodemwater 6.9 Samenstelling van het grondwater 6.10 Meren 6.11 Kwel en bronwater 6.12 Afwatering 6.13 Polders en droogmakerijen 6.14 Getijden 6.15 Verzilting 6.16 Waterstaatsbestuur en waterbeheer 6.17 Drinkwaterwinning Opgaven Uitwerking van de opgaven Literatuur 7 Flora en fauna 7.1 Begripsomschrijvingen 7.2 Ontwikkeling van flora en fauna 7.3 Oorspronkelijke en huidige flora en fauna 7.4 Veranderingen in flora en fauna door de invloed van de mens 7.5 Ecosystemen Opgaven Uitwerking van de opgaven Literatuur 8 De mens in het landschap 8.1 Inleiding 8.2 Bewoningsgeschiedenis 8.3 Terpen 8.4 Bedijking 8.5 Dijkdoorbraken 8.6 Uiterwaarden 8.7 Ontginning van het veengebied in West-Nederland 8.8 Vervening 8.9 Droogmakerijen 8.10 Problemen van de bodemgesteldheid in West-Nederland 8.11 Invloed van de mens op de grote rivieren 8.12 Afsluiting van zee-armen; de Deltawerken 8.13 Landgebruik 8.13.1 Landgebruik in relatie tot bodemgesteldheid 8.14 Wegen, waterwegen, spoorwegen 8.15 Nederzettingen en verkaveling 8.16 Ruilverkavelingen 8.17 Agrarische cultuurlandschapstypen 8.18 Ontgrondingen 8.19 Overige elementen van het cultuurlandschap 8.20 Steden Opgaven Uitwerking van de opgaven Literatuur 9 Landschap en natuur 9.1 Relaties in landschappen 9.2 Achteruitgang van de natuur 9.3 Landschapsecologische gevolgen van verzuring, vermesting en verdroging 9.4 Bescherming van het substraat 9.5 Ruimtelijk beleid en natuurbeleid Opgaven Uitwerking van de opgaven Literatuur 10 Milieu 10.1 Inleiding 10.2 Milieubeleid in Nederland 10.3 Bevolkingstoename 10.4 Verandering van het klimaat 10.5 Verzuring 10.6 Vermesting 10.7 Verspreiding 10.8 Verwijdering 10.9 Verstoring 10.10 Verdroging 10.11 Verinnerlijking 10.12 Volksgezondheid en milieu 10.13 Verspilling Opgaven Uitwerking van de opgaven Literatuur 11 Besluit Over de CD-ROM Index